Kredytowe ABC

poradnik finansowy dla Ciebie

Jun
13

Sprytne porady dla „oszczędzaczy”

Dzisiaj jest dziwny i straszny czas dla oszczędzających: wiek, w którym banki po prostu nie chcą pieniędzy. Desperackie czasy wymagają desperackich środków. Banki i towarzystwa kredytowe chcą sprzedawać określone typy kont, ale aby skorzystać, „oszczędzacze” muszą przemyśleć stare reguły oszczędzania. Uważasz, że długoterminowe konta depozytowe są tym miejscem, gdzie można uzyskać najwyższe dochody? Zapomnij o tym, wejdź po lokaty inwestowaniena5.pl.

Spójrz na swoje konto bieżące

Wzrost wysokiego depozytu bieżącego jest uznawany za „pseudo” rachunki oszczędnościowe, a stawki często pokonują te, które oferowane są w gotówce na kontach łatwo dostępnych i w obligacjach. Jeśli zrozumiesz, jakie lokaty bankowe są najbardziej korzystne skończysz ze znacznie wyższym rocznym dochodem.

Niektóre pomysłowe jednostki zwiększają dochody przez otwarcie kilku rachunków bieżących i wpłacaniem pieniędzy na każdy z nich, aby składać miesięczne wymagania depozytowe. Wymaga to znacznej ilości czasu i wysiłku, ale tylko na wczesnych etapach. Po otwarciu rachunków i utworzeniu szeregu regularnych płatności będziesz mógł usiąść i zliczyć dochody w miarę upływu czasu.

Co z oszczędnościami na emeryturę?

Wadą jest to, że te obligacje emerytalne płacą odsetki tylko pod koniec terminu, więc oszczędzający, którzy chcą, aby stopa naprawdę przyniosła profity musisz czekać np. trzy lata, zanim dostanie zwrot pieniędzy. Istnieje nieokiełznany sposób na osiągnięcie tego celu, ustalenie lokaty z terminem 12 miesięcy – wtedy jednoroczna obligacja nalicza odsetki w wysokości dla wielu osób wystarczającej. Również emerytury z tytułu renty rodzinnej sprawiają, iż można zarobić miesięczne dochody. Natomiast nawet jeśli 12 miesięcy jest to zbyt długo dla ciebie i nie możesz aż tyle poczekać, aby zobaczyć zwrot z gotówką, to wiedz iż przy odrobinie wysiłku można uzyskać 4% prowizji przy większości oszczędności i nadal otrzymywać miesięczny dochód, którego potrzebujesz. Pomoże to zaspokoić miesięczne potrzeby dochodów. Jednak i tak najlepiej postawić na trzyletnie obligacje emerytalne i nie jest to wymagane do otrzymania jakiegokolwiek miesięcznego dochodu.

Mam nadzieję, iż te sprytne sposoby będą dla Ciebie przydatne i zostaniesz mądrym „oszczędzaczem”.

Nov
29

Lokaty klientów

Lokaty klientów, tak zwane depozyty, to rodzaj operacji biernych. Są one największą pozycją pasywów w większości banków, te które będą dla Ciebie najkorzystniejsze znajdziesz na http://www.inwestowaniena5.pl. Oszczędności osób fizycznych, stanowiąc ok. 70,0% depozytów bankowych są ewidentnie ich większą częścią. Nie ulega więc wątpliwość, iż w skali całego systemu bankowego to właśnie depozyty gospodarstw domowych mają przewagę. Pobieranie środków mających charakter zwrotny przede wszystkim od gospodarstw domowych, ale także od osób fizycznych jak również od pozostałych instytucji monetarnych lub niemonetarnych, jest podstawowym źródłem finansowania działalności bankowej. Depozyt bankowy dotyczy inwestycji finansowej realizowanej przez inwestora. Jest to tymczasowe powierzenie bankowi środków finansowych. W pewnym sensie, można to rozumieć jako udzielenie kredytu bankowi przez deponenta.

Rola kredytów w działalności banku także ma istotne znaczenie. Kapitały obce stanowiące istotne źródło finansowania działalności, muszą znaleźć zaangażowanie w operacjach aktywnych, które umożliwią zrekompensowanie kosztów pozyskania kapitału, koszty działania banku oraz osiągnięcie zysku. Udzielanie kredytów i pożyczek jest formą operacji aktywnych, ponadto banki mają możliwość lokować środki w banku centralnym i na rynku międzybankowym, jak również mogą inwestować w udziały i papiery wartościowe. Różnica między pojęciami „kredyt” i „pożyczka” nie jest w pełni sprecyzowana. Według art. 69, ust. 1 ustawy Prawo bankowe „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.” Dzięki tej definicji można wyróżnić następujące cechy kredytu: odpłatność (zapłata odsetek bankowych, prowizji a także opłat) celowość (przeznaczenie kredytu na wyznaczony wcześniej cel) oraz zwrotność (obowiązek zwrotu kredytu w ustalonym terminie). Funkcje, które pełni kredyt są następujące: funkcja emisyjna – udzielając kredytu wprowadza się nowy pieniądz do obiegu, natomiast jego spłacanie to wycofanie pieniądza. Kredyt jest więc źródłem kreacji pieniądza bezgotówkowego, funkcja dochodowa – udzielony kredyt jest dodatkowym dochodem kredytobiorcy. Stwarza możliwość sfinansowania działalności, która przynosi określone dochody, funkcja redystrybucyjna – udzielenie kredytu wybranym jednostkom jest możliwe dzięki oszczędnościom innych, funkcja kontrolna – udzielając kredytu bank ma prawo wglądu w działalność kredytobiorcy, jak również może kontrolować sposób, w jakim kredyt został wykorzystany.

Główne etapy procesu kredytowego to: analiza zdolności kredytowej, decyzja kredytowa, warunki przyznania i obsługi kredytu, monitoring kredytowy. Każdy kredyt niesie za sobą ryzyko, które niekoniecznie musi wystąpić. Efekt decyzji kredytowej podejmowanej ex ante można poznać dopiero po wywiązaniu lub niewywiązaniu się kredytobiorcy z umowy. Dowolny zbiór kredytów o wspólnej właściwości nazywany jest portfelem kredytowym. Zbiór wszystkich kredytów na dany moment to tzw. portfel kredytowy globalny, natomiast zbiór kredytów w różnych momentach (dniach, tygodniach, miesiącach) to różny portfel kredytowy globalny. Określenie portfela używane jest wtedy, gdy chodzi o podkreślenie przynależności tego portfela do innego, nadrzędnego portfela. Według przyjętych kryteriów możemy wyróżnić na przykład: portfele kredytów gospodarczych, portfele kredytów walutowych, konsumenckich, hipotecznych. W praktyce banki ograniczają podział portfeli do kilkudziesięciu, gdyż podziału portfeli kredytowych globalnych na podportfele może być teoretycznie nieskończenie wiele.